Vedtægter for Hegnstrupgaard grundejerforening

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. december 2023.

§ 1.
Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Hegnstrupgaard". Foreningens hjemsted er Sørup i Fredensborg Kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.

§2.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og fælles tiltag som grundejere herunder kontakt til offentlige myndigheder og andre vedrørende vej, kloak, vand, hegn, bebyggelse m.v.

§ 3.
Alle ejere af parceller under matr. nr. 1x m.fl. Sørup by, Grønholt sogn, kan optages som medlemmer. Hvis flere personer står som ejere af den samme parcel, repræsenteres disse dog kun af én af ejerne. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalformaling og forfalder til betaling 15. januar.  Medlemskab sker for et år ad gangen. Ved udmeldelse kan tilbagebetaling af kontingentet eller dele heraf ikke finde sted.

§ 4.
Hvis et medlem sælger sin ejendom, er vedkommende pligtig at give foreningens bestyrelse meddelelse herom med oplysning om køberens navn og adresse, ligesom han skal oplyse køberen om det mulige medlemskab af grundejerforeningen. Ved salg kan tilbagebetaling af kontingentet eller dele heraf ikke finde sted.

§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel og afholdes hvert år i februar  måned med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Evt. forslag fra bestyrelse.
6. Evt. indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af:
A. Revisor
B. Revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 6.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Dagsorden for generalforsamlingen skal være angivet i begæringen og skal følges af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og senest 28 dage efter modtagelsen af begæring herom.

§ 7.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Til vedtagelse af vedtægtsændringer samt ved beslutning om optagelse af lån eller dermed ligestillede forpligtelser kræves dog tre fjerdedele af samtlige stemmeberettigede medlemmers stemme for forslaget. Opnås sådan kvalificeret majoritet ikke, kan bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmerne forlange forslaget behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved simpelt flertal. Hvert medlem har kun én stemme, uanset om han måtte eje flere grunde. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. Hvis flere personer står som ejer af samme parcel, har de dog kun én stemme. Generalforsamlingen er åben for alle interesserede beboere. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt give en stedfortræder ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme på sine vegne.

§ 8.
På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelsen, der består af fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der gives medlemmerne underretning om bestyrelsesposternes fordeling gennem udsendelse af referat fra generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen gælder for to år, således at formanden og ét bestyrelsesmedlem vælges det ene år og tre bestyrelsesmedlemmer det følgende år. Endeligt vælges for ét år ad gangen to suppleanter til bestyrelsen. Desuden vælges for ét år ad gangen én revisor og én revisorsuppleant. Hvis ét medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller når tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 9. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forening med endnu ét bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er forpligtet til at lede foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og de af generalforsamlingen trufne beslutninger. Formanden leder bestyrelsesmøderne og fordeler arbejdet i bestyrelsen. I formandens fravær overtager næstformanden dennes funktioner. Bestyrelsen er pligtig til at udarbejde mødereferat, som udsendes til alle bestyrelsens medlemmer til godkendelse. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal og er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. § 10. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Dog løber første regnskabsår efter ændring på generalforsamlingen fra 1. oktober 2023 til 31.december 2024. Kassereren er pligtig til at føre regnskab over indtægter og udgifter. Kassereren har fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Bestyrelsen og revisor har til enhver tid ret til at forlange hele regnskabsmaterialet forevist. Anvendelse af foreningens midler, med undtagelse af løbende udgifter til administration, bestemmes af generalforsamlingen. For de af bestyrelsen indgåede forpligtigelser hæfter foreningen alene med sin formue.

§ 11.
I tilfælde af foreningens opløsning, skal foreningens eventuelle midler, anvendes efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 20.12.2023.